Творчий досвід

Тема досвіду: «Організація проектної діяльності вчителя історії та правознавства як засіб соціалізації і громадянської освіти учнівської молоді».


Мета досвіду: організація цілеспрямованої змістовної діяльності учнів, розвиток їх здібностей та особистих потреб. Залучення молоді до вирішиння громадсько - корисних справ.


Завдання:

Залучення учнівської молоді до проектної діяльності, формування життєвих компетентностей для ефективної соціалізації молоді в суспільному житті. 

Використання результатів проектної діяльності в громадській роботі, на уроках історії та правознавства як самого вчителя, так і колег по роботі. 

Участь в тематичних конкурсах

Об`єкт дослідження: історико - краєзнавча, суспільно - правознавча проблематика місцевої громади. 


Предмет дослідження: сім’я і шлюб; права дитини, людини, громадянина; статус в'єтнамської громади; Палац культури імені Кошелєва - визначна архітектурна будівля селища Ківшарівка.


Методи дослідження: теоретичні, емпіричні, описові, дослідницькі, пошукові, інформаційні. 


База дослідження: Куп’янська громада, історія Куп’янщини, соціальні проблеми міської громади, правові аспекти суспільно-політичного життя. 


Практичне значення: матеріали проeктів використовуються в конкурсах, в музейно - краєзнавчій роботі та ЗМІ.


Опис досвіду на прикладі загальношкільного проекту "Інститут Сім’ї в Україні: проблеми, шляхи вирішення" 

 

І КРОК: ВИБІР ТЕМИ УЧНІВСЬКОГО ПРОЕКТУ


Сім’я є одним з основних, а в багатьох випадках - безперечно основним чинником формування особистості і долі людини. Значна частина людських потреб найповніше задовольняється саме в сім’ї, коли із покоління в покоління передаються життєвий досвід, прививаються духовні цінності та формується характер людини. На зламі століть, в результаті науково-технічного прогресу, суспільно-економічних трансформацій, впливу світової глобалізації, українська сім’я європейського типу опинилася на перехресті різних суперечливих тенденцій розвитку міжособистісних стосунків. Почало складатися враження, що традиційна форма моногамної патріархальної сім’ї застаріла і втратила свою життєздатність, внаслідок чого набули популярності дискусії про її відмирання, з’явилися різні спроби експериментування у сфері шлюбних стосунків. Тому дослідження сучасних тенденцій розвитку сімейно-шлюбних відносин в контексті подальшої демократизації суспільства, демографічної криз є досить актуальним і доцільним. Від того якою буде сім’я завтра залежить майбутнє нашої країни. Міцна, стабільна українська родина – запорука стабільності і процвітання держави та суспільства. Тому видається логічним при вирішенні євроінтеграційного поступу України звертатися до історичного та культурного досвіду українського народу.


Культ сім′ї, сімейних цінностей відносять до базових цінностей українців ще з прадавніх часів, але соціально-економічні перетворення, які відбуваються у нашому суспільстві призвели до деформації в структурі задоволення матеріальних і духовних потреб людей, негативно вплинули на життєдіяльність сім’ї, змінили цінності та призвели до гострої кризи. ЇЇ проявами стали : збільшення розлучень, повторних шлюбів, матерів-одиначок; неповних, безшлюбних , бездітних і малодітних сімей; зростає кількість малозабезпечених і проблемних сімей; ранні статеві стосунки,безвідповідальне батьківство призводить до збільшення соціального сирітства. Саме тому сімейна політика на державному рівні повинна бути орієнтована на виважену допомогу проблемним сім’ям, особливо молодим.

 

ІІ КРОК: ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ


Метою даного учнівського дослідження стало всебічне вивчення історичного, етнографічного, соціологічного, релігійного, правового аспектів функціонування та перспектив розвитку української сім′ї; дослідження стану сімейно-шлюбних відносин в місті Куп’янську та ефективності державної політики в цій галузі. Тому на різних етапах дослідницької роботи стояли наступні завдання: 


- проаналізувати історичний розвиток родинного права з метою визначення функцій та сімейних цінностей типової української сім’ї в минулому.


- виявити позитивний досвід у сімейно - шлюбних відносин, які б могли стати підґрунтям для розвитку сучасної української сім’ї;


- виокремити проблеми сучасної сім’ї, порівняти функції сім’ї, та сформувати шляхи покращення родинних стосунків; 


- дослідити основні чинники , що впливають на зміну моделі сім’ї, провести правовий аналіз двох видів шлюбу: зареєстрованого і цивільного;


- визначити ставлення моїх однокласників до сім’ї та шлюбу;


- розглянути деякі аспекти соціальної політики держави в галузі сімейно-шлюбних відносин та підтримки і зміцнення сім’ї в місті Куп’янську; 


- матеріали дослідження, висновки і пропозиції оприлюднити, використати у позакласній роботі з метою пропаганди сімейних цінностей.


Об’єктом дослідження стали сімейно - шлюбні стосунки на різних етапах розвитку. Предметом дослідження були наступні аспекти: звичаєве право, сімейні цінності, функції сім’ї, церковний шлюб,сексуальна революція, проблеми і стан сучасної родини, соціальна політика держави щодо захисту сім’ї, матері і дитини, правове врегулювання нових родинних відносин.


З метою раціонального використання часу та можливостей кожного з учасників проекту був розроблений план роботи над проектом, який передбачалось завершити та презентувати до Міжнародного Дня прав людини. Планування – це визначення бажаних результатів проекту, розробка стратегії виконання робіт, підведення проміжних підсумків на певних етапах дослідження.

 

ІІІ КРОК: ДЖЕРЕЛА І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ


Під час дослідження використовувались наступні методи: аналіз і синтез, метод аналогії, класифікації та типологізації; історичний, логічний, соціологічний. Для локалізації зусиль і організації роботи над такою багатогранною темою проекту пошукову групу було розділено на кілька груп.


Так, першою групою, для з’ясування питань про стан шлюбу, розлучень, народжуваності, захисту прав материнства, батьківства, дитинства в Куп’янську, було взято декілька інтерв’ю з місцевими посадовими особами і фахівцями: Служби у справах дітей, Центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, Управління праці та соціального захисту населення, секретаря та судді міського районного суду, Відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦСу), психологічною і соціальною службою Куп’янського відділу освіти, шкільним психологом та соціальним педагогом[ Додаток А].


Другою групою, проводилось анкетування учнів 10-11класів Куп’янської ЗОШ № 12 з метою визначення уявлень про родинні цінності, планів на майбутнє сімейне життя [Додаток Б]. Розробка анкети та опрацювання її матеріалів проводились під керівництвом шкільного психолога.


Третя група опрацьовувала різноманітні нормативно-правові документи: Сімейний кодекс України, Закони України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,« Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Державна програма підтримки сім’ї до 2016 року, «Про попередження насильства в сім’ї». [Додаток В]


Четверта група працювала з науковою літературою по даній темі, при цьому широко користувалися електронними ресурсами інформації, соціальними сайтами. Нині дослідження інституту сім’ї та шлюбу є доволі популярними і ведуться в багатьох площинах різними науками: право, психологія, демографія, соціологія.


Найбільш відомими українськими науковцями в галузі соціології сім’ї є Н.Лавриненко, М.Бучинська; в галузі психології - А. Антонов, Т. Буленко. Спеціалістами в правовій галузі є Ю.Червоний, З.Ромовська, О.Чеховська, А.Мішин.

 

ІV КРОК: ОПРАЦЮВАННЯ ЗІБРАНОГО МАТЕРІАЛУ


Аналітичний етап проектної діяльності, на думку автора, є найскладнішим, так як вимагає з’єднати розрізнені частини інформації в одне логічне ціле, яке відповідає поставленій меті і завданням проекту. На цьому етапі виникають труднощі з об’ємом опрацьованого матеріалу, який повинен стати кінцевим результатом проекту. Тому вчитель орієнтує учнів на застосування таких методів пошукової роботи , як аналіз і синтез, класифікація і типологізація [Додаток Г,Д,Е]. Так учням вдалося оформити типи сучасних сімей,види нетрадиційних сімейних об’єднань у формі таблиці та схеми. Опрацювання наданих Начальником Куп’янського відділу ДРАЦСу статистичних даних за 2008-2013 рр. передбачало обрахування відсотків вперше вступивши в шлюб від загальної кількості одружених, відсотків розлучень,одиноких матерів [Додаток Є].


Допомогли зекономити об’єм роботи порівняльні таблиці: зареєстрованого і незареєстрованого шлюбів, функцій патріархальної і сучасної сім’ї [Додаток Ж].


Роль вчителя на цьому етапі відповідальна, він спрямовує процес пошуку інформації учнями, пропонує різні варіанти і способи збереження та систематизації зібраної інформації, організовує процес аналізу альтернативних рішень,тощо. При цьому важливо,щоб педагог дотримувався ролі консультанта і не підмінював собою учня, здійснював поточний контроль, допомагав подолати труднощі. Наприклад, учням відмовив в інтерв’ю начальник Управління праці і соціального захисту населення Шкарлет М.В., вчитель запропонувала альтернативних вихід з положення: подивитись їх офіційний сайт, обласний сайт УПСЗ.


В ході роботи учні запропонували провести фотоконкурс Результатом опрацьованого, систематизованого матеріалу стали: збірка статей; фотоконкурс « Секрети сімейного щастя»; учнівська вікторина «Сімейне право»; 6 комп’ютерних презентації: «Інститут сім’ї в Україні», « Типи,функції сім’ї часів феодалізму», «Таїнство вінчання у зміцненні родини», «Руйнівний вплив сексуальної революції на сім’ю та шлюб», «Сім’я - це щастя», «Всеукраїнський форум сім’ї»; переформатований фільм « Формула сімейного щастя»[ Додаток І]

 

V КРОК: ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ


За свої педагогічним ефектом це один із найбільш важливих етапів проекту, коли кожен окремо і, в той же час, як команда, одержує можливість презентувати результати своєї праці перед своїми однолітками, батьками, вчителями та експертами в сімейно-шлюбних відносинах, представниками соціальних служб міста, православної церкви . 


Презентація призначена для демонстрації отриманого результату, для учнівського самовираження, розвитку навичок зв’язного мовлення, ораторських здібностей; набуття досвіду культури поведінки, уміння оцінювати результати своєї роботи.


Форма презентації була обрана невипадково, вона виникла, як ідея, під час пошукової роботи, коли один з учасників проекту знайшов в Інтернеті інформацію про Всеукраїнський форум сім’ї, який відбувся 23 листопада 2013року в Києві уже вдруге . Назва напрошувалася сама собою – шкільний форум сім’ї[ Додаток Ї ]. Саме така форма презентації дала можливість донести до значної кількості як дорослих так і учнів достовірну інформацію про кризовий стан сім’ї в Україні та державну соціальну політику по підтримці сім’ї, материнства, дитинства. 

 Організація форуму передбачала також злагоджену командну роботу: - написання оголошення та сценарію - запрошення батьків, вчителів і гостей; - оформлення виставки-конкурсу сімейних фотографій, грамот для переможців; - надання вільного доступу до комп’ютерної техніки; - репетиції промов, доповідей в актовій залі з мікрофоном; - формулювання резолюції форуму ; 

Матеріали роботи використовувалися на конкурсі інноваційних проектів « Познайомся з народним депутатом свого округу» та презентувалися двома учениця і отримали схвальну оцінку Остапчука В.М. [ Додаток Й].


Дослідження учнями соціальних проблем суспільства цінне тим, що дає уявлення, розуміння проблем, спонукає задуматись над своїм майбутнім, прийняти правильне рішення в складних життєвих ситуацій


 Висновки: Отже, проекти на історико - краєзнавчі, правові, соціальні теми вигдні і корисні тим, що до їх вирішення залучаються безпосередні учасники подій, фахівці, спеціалісти, батьки, ЗМІ, просто небайдужі люди. Саме вони є джерелом нових знань для учнів, які вони не знайдуть в Інтернет ресурсі. Живе спілкування з людиною запам’ятається школяреві на все життя, сформує навичку конструктивного, предметного спілкування. Таким чином, проектна технологія свідчить про її високий розвивальний та виховний потенціал і підвищує мотивацію вивчення суспільнознавчих дисциплін.