Інформація для вчителів

Досвід роботи  вчителя на уроках правознавства

Правознавство посідає важливе місце серед предметів суспільствознавчої галузі освіти, оскільки набуття правових знань і відповідних переконань — це елемент духовного розвитку людини та складова її соціалізації. Правові знання, відповідні навички та громадянська компетентність є необхідними для становлення громадянина правової держави в Україні. Формування громадянської компетентності в школі —це здатність учня самостійно діяти в ситуації не­визначеності під час вирішення навчальних ситуацій у сфері громадянської освіти.

Складовими структури громадянської компетентності школяра є три компоненти:

•      ціннісні орієнтації, переживання

•    уміння й навички

•      особиста творчість.

Громадянська компетентність в усіх своїх компонентах може найповніше формуватись на уроках правознавства.

Ціннісні орієнтації виховуються через зміст освіти - це формування демо­кратичних цінностей, орієнтацій, сприйняття ідеалів демократії, вироблення ставлень і мотивів діяльності, які є складовими громадянської позиції.

Уміння і навички громадянської компетентності я здійснюю через інтерактивне навчання, організацію цілеспрямованої активної пізнавальної діяльності дитини. Адже сутність навчання правознавства не в передаванні інформації правового змісту, а в навчанні дітей у життєвих ситуаціях застосовувати здобуті знання. Тому інтерактивна форма навчання є не стільки складовою частиною навчання, а й змістовою, оскільки учень, крім певної суми правових знань, отримує ще й навички застосування знань на практиці

Ефективне розв'язання основних завдань курсу можливе за умови постійної уваги вчителя до пробудження інтересу учнів до цього досить складного предмета. Курс вивчається у старшому підлітковому віці, коли інтерес до предмета може бути розвинений лише за умови активної участі учня в навчальному процесі, зв'язку змісту предмета з життям, можливості залучення підлітка до ситуацій вибору, активної комунікації з однолітками, самооцінки.

Розвиток інтересу учнів до правознавства є можливим, якщо в навчанні предмета будуть забезпечені:

•яскраві правові ситуації з життя реальних людей, приклади судової практики;

•правові норми та ситуації, пов'язані з життям підлітків;

      •цікаві правові факти з життя;

Активізація     пізнавальної    діяльності    учнів    у    навчанні    правознавства забезпечується:

•пізнавальними завданнями зростаючого рівня складності;

•застосуванням прийомів проблемного навчання;

•систематичною організацією самостійної роботи учнів на уроках; використанням наочності (схем, таблиць тощо);

•включенням елементів евристичної бесіди, дискусії тощо.

Урізноманітнення форм організації навчання потребує використання в системі таких форм навчання, як: інтерактивні уроки; нетрадиційні уроки, семінари, практикуми; лабораторні заняття; лекції. У змісті кожного з експери­ментальних уроків необхідно намагатися впроваджувати названі вище методичні умови формування інтересу учнів до правознавства. Практична спрямованість курсу забезпечується включенням відповідного матеріалу в розповідь учителя, постановкою запитань, які дають змогу учням пов'язати викладений матеріал із життям і соціальним досвідом; застосуванням пізнавальних завдань, що базуються на правових ситуаціях чи правових нормах та ситуаціях, пов'язаних із життям підлітків.

 

 

                       Урок за темою

 «Народ України — носій суверенітету, єдине джерело державної влади»

Актуалізація   Починаю його з невеличкої історії, яка сталася з двома дру­зями. Однієї неділі зустрілися двоє друзів — Мишко й Сашко. Мишко натхненно почав розповідати другові, як він сьогодні ходив з батьками на виборчу дільницю, де проходили вибори Президента України, як це було цікаво та хвилююче. Але раптом Сашко перервав Мишка: «Еге ж, вибори! Мої батьки сказали, що все одно давно в уряді вже відомо, хто стане президентом, і їх голос нічого не вирішує». «Ти що, — зауважив Мишко, — тато сказав, що брати участь у виборах важливо, бо кожен голос може бути вирішальним!»

Вчитель: Як ви гадаєте, хто з них правий? Методом «незакінчене речення» учні відповідають на запитання: «Вважаю, що брати участь у виборах (важливо, неважливо), тому що...»

Вчитель: Як ви вважаєте, про що сьогодні ми будемо розмовляти? Так, тема нашого уроку: «Народ України — носій суверенітету, єдине джерело державної влади».

У протилежних кутках кімнати розміщено плакати: «Треба брати участь у виборах, тому що народ сам обирає свою подальшу долю» та «Брати участь у вибо­рах немає сенсу, тому що від рішення громадян нічого не залежить».

Вчитель нагадує ситуацію з Мишком та Сашком, пропонує учням зайняти певну    позицію,    ставши   біля   відповідного   плаката.   Він   просить   кількох учасників обгрунтувати свою позицію, а потім всім, хто займає ту чи ту точку зору, виробити спільні аргументи. Після цього вчитель запитує, чи не змінив хто-небудь своєї позиції. По закінченні учні записують найбільш переконливі аргументи обох сторін. Методом «незакінчене речення» учні відповідають на запитання: «Вважаю, що брати участь у виборах (важливо, неважливо), тому що...»

 

                     Урок за темою «Які органи є правоохоронними»

 

Учням пропоную такі факти з життя підлітків, які треба було проаналізувати

на основі наведених учителем відповідних правових норм.

1.У школярки Елочки такі проблеми: постраждала від хуліганів, її протримали в міліції три години, перевіряючи документи.

 

2.Мешканці будинку скаржаться, що підлітки з квартири 15 після 23-ї години включають музику, галасують та не реагують на прохання припинити неподоб­ство.

3.16-річного громадянина І. Сергієнка затримали за підозрою в розкраданні майна з торгової палатки. Працівники міліції не пояснили йому причин затри­мання. На основі аналізу статей 29 та 62 Конституції України порадьте І.Сергієнку, що йому робити та як себе поводити.

Урок за темою «Якою є судова система України»

 

Характеризую судову владу в Україні, пояснюю, що судова влада є незалежною гілкою влади й виконує такі завдання: всебічне зміцнення законності та правопорядку в суспільстві; захист соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян; охорона законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, держави в цілому; запобігання злочинам та іншим правопорушенням; виховання громадян у дусі точного й неухильного виконання Конституції й законів України, дотримання дисципліни праці, чесного ставлення до державного та громадянського обов'язку, поваги до честі й гідності інших громадян. Судова влада також виступає в ролі арбітра, який вирішує спір незалежно від того, між ким цей спір виникає: між громадянами; громадянами і підприємствами; громадянами і державними чи громадськими організаціями; між громадянами і державою в цілому тощо. Вона також є стримуючим фактором у суперечках між законодавчою і виконавчою гілками влади. Потім навожу приклад, що в листопаді 2004 року за скаргою колишнього прокурора О. Піскуна, якого Президент Л. Кучма відправив у відставку, Печерський суд м. Києва відновив на роботі, спираючись на те, що під час його звільнення було порушено Кодекс законів про працю. Прокурор, незважаючи на рішення Президента, приступив до виконання своїх обов'язків. Президент був змушений визнати рішення суду. Разом аналізуємо правову ситуацію за Конституцією.

Урок за темою «Якими є основи державного ладу України»

 

Вчитель об'єднує учнів у групи та нагадує правила роботи. Він пропонує провести на уроці «європейський форум»:

«Уявіть, що ви — представники нашої держави на європейському форумі. Ви повинні детально репрезентувати національно-державний устрій України. Для цього перша група за допомогою атласу та тексту Конституції розгляне загальну територіальну систему України; друга — особливий статус міст Севасто­поля та Києва, третя — основи Автономії Республіки Крим, четверта — аналізує розділ Конституції України та складає запитання до нього».

По закінченні обговорення представники від кожної з груп виступають з короткою доповіддю. Потім експерти ставлять запитання по темі для

загального кола учнів.

Вчитель пропонує учням по групах виконати завдання: визначити основні національно-державні принципи, за якими може жити Україна.

Протягом двох хвилин учні обговорюють питання в групах, потім по черзі висвітлюють свої позиції, обговорюють, узагальнюють, а вчитель записує їх на дошці.

Розвитку правового мислення учнів сприяє виконання ними такого типу завдань, як моделювання правових ситуацій.

При     вивченні     теми     «Юридична     відповідальність»    учням    доцільно запропонувати     змоделювати такі  ситуації,  де за одне діяння особа може бути притягнена  одразу до трьох  або  й  чотирьох  видів  юридичної відповідальності. Наприклад,   цивільна  і   кримінальна  в  разі  скоєння   злочину,   адміністративна  і цивільна — в разі скоєння адміністративного проступку службовою або посадовою особою, матеріальна і дисциплінарна — в разі скоєння проступку особою, яка перебу­ває в трудових відносинах. А от три види юридичної відповідальності за одне і те саме діяння трапляються рідко. І тому виконання цього завдання вимагає від школярів чи­малих зусиль і сприяє глибшому й міцнішому опануванню правовими знаннями. Прикладом трьох видів юридичної відповідальності за одне і те саме діяння може   бути скоєння розкрадання на роботі. Ще одним подібним прикладом може бути відповідальність посадових осіб за адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони природи, коли вони можуть понести крім адміністративної ще й цивільну та дисциплінарну відповідальність.

Вивчаючи сімейне право, можна запропонувати школярам змоделювати таку ситуацію, при якій відповідач за жодних обставин не зможе виграти судовий процес. Йдеться про випадок, коли один із подружжя звернувся з позовом до суду про розірвання шлюбу. Той з подружжя, який є відповідачем у справі, тобто заперечує проти розірвання шлюбу, не може виграти процес за будь-яких обставин, хіба дещо затягнути розгляд справи або відстрочити розірвання шлюбу. При цьому, на думку автора, учням слід пояснити, виходячи з якого принципу сімейного права вони дійшли такого висновку. (З принципу свободи шлюбу, який, з одного боку, означає право виключно добровільного вступу особи в шлюб, а з іншого — право особи перебувати в шлюбі стільки часу, скільки вона вважає за необхідне, тобто право на розірвання шлюбу).

Під час вивчення кримінального права пропоную учням змоделювати ситуацію, коли особа, яка досягла чотирнадцятирічного віку, нестиме кримінальну відповідальність за співучасть у скоєнні злочину, за який настає така відповідальність із 16 років, виходячи з того, що особа у віці від 14 до 16 років не відповідає за злочини, за які встановлюється відповідальність із 16 років. Прикладом такої ситуації може бути участь неповнолітніх до 16 років разом з особами, які досягай цього віку, у такому злочині, як примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань шляхом насильства, небезпечного для життя чи здоров'я і при цьому вони заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Тож вони нестимуть відповідальність з 14 років.

Одним з прийомів, який розвиває правове мислення учнів, є робота з текстом нормативно-правових актів, як це було , наприклад , у випадку з відставкою Прокурора С. Піскуна.

Цікавим і позитивним моментом при вивченні права є   в розгляд питань про


доцільність існування тих чи інших правових норм. При вивченні основних по­ложень Закону України «Про захист прав споживачів» я пропоную з'ясувати, існування якого права споживачів при виявленні недоліків чи фальсифікації товару протягом гарантійного строку не є виправданим. Глибоко проаналізувавши перелік п'яти справ, школярі, як правило, називають право на відповідне зменшення ку­півельної ціни товару, бо кому потрібен товар хоч і за меншу ціну, але низької якості. Варто нагадати їм слова: «Ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі».

При викладанні правознавства дуже важливим є вироблення в учнів умінь і навичок аналізувати зміст правових норм і визначати, чи не порушують ці норми загально-правових принципів, основоположних принципів правової держави тощо

З учня можна виховати творчо мислячу особистість у тому випадку, якщо він, зокрема, буде здатний до визначення можливості виникнення юридичних проблем під час реалізації тих чи інших правових норм.

Прикладом цього можуть бути норми щодо імпічменту Президента України. Виникає запитання, чи достатньо може бути у Конституційного Суду України фактичних даних, щоб зробити висновок про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містить ознаки державної зради або іншого злочину. Адже поки Президент не усунений з посади, проти нього не може бути порушена кримінальна справа, правоохоронні органи не можуть проводити слідчі дії, а можливості тимчасової спеціальної слідчої комісії обмежені. Якщо Конституційний Суд України дійде висновку, що протиправні діяння Президента містять склад державної зради або іншого злочину і глава держави буде усунений з посади в порядку імпічменту Верховною Радою України (що більш ніж проблематично, оскільки набрати необхідних 74 голосів народних депутатів України практично неможливо), то як бути в тому випадку, якщо суд винесе колишньому Президенту виправдовувальний вирок, а на той час уже буде обрано нового главу держави? Оскільки безпідставним виявиться усунення Президента, то навряд чи може вва­жатися легітимним глава держави, обраний на позачергових виборах. Безперечно, що ця ситуація носить швидше теоретичний, ніж практичний характер, однак вона є корисною для розвитку правового мислення учнів.

Поглибленню правових знань учнів сприятимуть відповіді на запитання: «Чому?». Наведемо приклади таких запитань.

1.Чому, з огляду на цивільне право, трудовий договір не можна укласти, не погодивши питання про заробітну плату? (Тому що трудовий договір є відплатним, а умова про ціну є істотною умовою будь-якого відплатного договору. Трудовий договір може вважатися укла- деним лише у випадку, якщо досягнуто згоди з усіх істотних умов.)

2.        Розбій вважається закінченим з моменту нападу, але необхідна оборона може застосуватися після нападу, попри те, що необхідна оборона спрямована на відвернення посягання або його припинення. Чому можливе застосування необхідної оборони? (Тому що юридичне

закінчення розбою не збігається з його фактичним закінченням, тобто  якщо  фактичне посягання продовжується, то зберігається право на застосування необхідної оборони.)

3.  Чому особі, яка не досягла шлюбного віку і якій надано право на шлюб, треба знову
звертатися до суду, якщо вона хоче одружитися з іншою особою? (Тому що суд має

з 'ясувати, чи відповідає її інтересам вступ у шлюб із цією особою.)

Дуже корисною є робота учнів щодо аналізу правових ситуацій, які вони можуть спостерігати в повсякденному житті.

Один з моїх учнів розповів про таку правову ситуацію. Його батько, поспішаючи на роботу, заїхав у магазин і придбав магнітофон без демонстрації користування цим товаром і перевірки його властивостей. Отримавши технічний паспорт, гарантійний талон і касовий чек, чоловік забрав річ. Через два тижні магнітофон перестав працювати. Покупець пред'явив претензії продавцю з вимогою заміни товару, однак той заявив, що оскільки під час укладення договору купівлі-продажу покупець відмовився від проведення демонстрації в його присутності користування то­варом і перевірки його властивостей, то не може пред'являти будь-яких претензій.

Задля розвитку нестандартного мислення юних правознавців інколи їм доцільно запропонувати віднаходити спільні елементи в таких ситуаціях, де, на перший погляд, їх аж ніяк не повинно бути. Пропонуємо такі приклади.

1 . Що єднає незаконне зберігання зброї  та договір майнового найму?

( незаконне зберігання зброї є триваючим злочином; сторони, уклавши договір майнового найму, вступають у триваючі правовідносини.)

2. Що єднає право на необхідну оборону, відносини власності та монархію? (Право на необхідну оборону є абсолютним, а відносини власності — абсолютними право відносинами; різновидом монархії є абсолютна.)

Після відповіді учнів на друге запитання пропоную їм самим сформулювати запитання типу: «Що зайве і чому?». Наприклад: Що зайве і чому: право на необхідну оборону, абсолютні правовідносини, абсолютна монархія? (Зайве право на необхідну оборону, оскільки воно може бути тільки абсолютним, а правовідносини - ще й відносними, а монархія — обмеженою.)

Поглибленню міжпредметних зв'язків з історією сприяє визначення переваг мажоритарної системи виборів над пропорційною і навпаки. Це пояснюється тим, що в 2006 р. в Україні вперше було обрано парламент виключно за пропорційною системою. Під час виконання цього завдання я розподілила клас на 4 групи. Перша група мала назвати недоліки мажоритарної системи, друга — пропорційної, а третя - позитивні сторони мажоритарної, четверта — відповідно пропорційної системи.

Виконання завдань з формування правової культури учнів передбачає не тільки виховання в них законослухняності й оволодіння певним обсягом правових знань, а й вироблення умінь і навичок із захисту своїх прав, обрання найоптимальніших способів їх захисту.

Розв*язання проблемних завдань може стати предметом дискусії, під час якої учні висловлюють власні думки, вчаться з повагою ставитися до точки зору опонента, критично мислити. Мені це надає можливість не тільки спостерігати, як учні засвоїли матеріал, але й визначити їхнє морально-етичне ставлення до проблеми, при потребі скорегувати його. Учні обговорюють такі проблеми, як: депутатська недоторканість, захист власних прав, реалізація права людини на життя, якою має стати армія та інші.

Високий рівень пізнавальної активності, формування навичок правової поведінки забезпечує проведення рольових ігор ( «Засідання суду», «Вибори» та інші.)

Складання соціальних проектів, юридичних прогнозів, написання есе сприяють розвитку критичного мислення.

      Використання активних методик підвищує ефективність навчання, робить учнів активними учасниками навчального процесу, сприяє самопізнанню, самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності.

Протягом декількох років я викладала курси з Програми безперервної правової освіти. Проте вона розрахована на дітей підготовлених саме з правової тематики. Для нашого контингенту дітей не всі теми були доступні і цікаві.

Правова     освіта    не     обмежується     лише     навчальними     заняттями.     Вона продовжується в позакласній роботі. Складені на уроках соціальні проекти іноді впроваджуються в життя, діють періодичні виставки малюнків на задану тему. В решті-решт, теж шкільне самоврядування - це і є правознавство в дії. Результатами цілеспрямованої роботи з правознавства є:

участь і перемога старшокласників у районних олімпіадах, у щорічному

конкурсі «Мої права»;

активне вирішення старшокласниками своїх проблем  і обмін досвіду з

іншими школами;

набуття навичок правомірної поведінки. І хоча не завжди правова робота сприяє вирішенню проблем соціалізації учня, проте зазначу, що з кожним роком кількість дітей, що не усвідомлюють своєї соціальної ролі, зменшується.


Всеукраїнський конкурс уроків та виховних заходів для учнів 5-11-х класів з питань попередження та подолання домашнього насильства щодо дітей.

 

 

 

Сценарій виховного заходу

до Міжнародного дня прав людини

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                  ШКІЛЬНИЙ ФОРУМ  НА ТЕМУ

                «Протидія насильства в сімї»

 

 

 

         

                           ВИКОНАЛА:

вчитель історії та правознавства

                                                  вищої категорії

                                                                     ДУБОВЕЦЬКА З.І.

                     

 

                                              

 

КУП’ЯНСЬК

2014

Мета: популяризація закону України «Про попередження насильства в сім’ї»,підвищення рівня обізнаності учнівської молоді з їх природними правами, формування правової культури, профілактика насильства в сім’ї,  пропаганда сімейних і моральних цінностей в шкільному середовищі  .

Учасники:  учні 9-11 класів, класні керівники, адміністрація школи,  шкільний психолог

Підготовча робота за 2 тижні : анкетування шкільним психологом учнів 9-11 класів з метою виявлення сімей , в яких відбувається насильство або існує  реальна загроза його вчинення; проведення фотоконкурсу « Секрети сімейного щастя» .   

Запрошені гості – представники:

1.     Служби у справах дітей ……………………………      Овередна Н.Л.

2.     Центру соціальної служби сімї , дітей та молоді…...  Лашкул В.М.

3.     Органу  РАЦСУ………………………………………....Єсікова А.М.

4.     Дитячої кримінальної міліції………………………….. ЛисенкО.С.

5.     Батьківського комітету ………………………………    Гапоненко Р.Д.

Програма форуму:

1.     Відкриття форуму  - вступна презентація організатора  заходу Дубовецької  З.І. 

2.     Презентація шкільного психолога результатів анкетування

3        Учнівські співдоповіді на теми:

«Сутність та види насильства в сімї»

«Генезис насильства в сімї»

« Основні правові засади протидії насильства над дітьми»

4.Виступи  гостей форуму щодо проблем, аспектів та протидії сімейному насильству.

5. Підведення підсумків конкурсу «Секрети сімейного щастя» в номінаціях:

               «Найпрацьовитіша сім’я», «Найдружніша сім’я»,

               «Сім’я за здоровий спосіб життя», «Багатопоколінна сім’я»,

               «Рівноправність, довіра в сімї»,«Інтелектуальна сімя»,

                «Духовні скарби моєї родини»

    6. Закриття форуму піснею «Моя Україна»

                                                  

 

ХІД ЗАХОДУ

Зал прикрашений гаслом «Міцна сім’я – запорука морально здорової, економічно стабільної, процвітаючої України»;  влаштована фотовиставка.

Звучить пісня у записі «Одна родина»

  

1.     Виступ Дубовецької З.І. зі слайдовою презентацією «Моніторинг стану виконання законодавства України щодо протидії насильств в сімї за 2001- 2013 рр.» (5 хв.)

2.     Виступ Синюшко С.М. з результатами анкетування серед учнів 9-11 класів на тему «Я і моя сімя» (4хв.)

3.     Співдоповідь учениці 11 класу Дрідь Д.«Суність та види насильства в сімї» (5хв .)

4.     Співдоповідь  учня 10 класу Чередник М. «Генезис насильства в сімї (3хв)

5.     Співдоповідь учениці 9 класу Бондар В.  «Основні правові засади протидії насильства в сімї (4 хв)

6.     Слово надається співробітнику РАЦСу про стан сімейно- шлюбних відносин в місті Купянсьу , причини розлучень молодих сімей

7 . Слово надається Овередній Н,Л. про роботу Служби у справах дітей щодо захисту неповнолітніх від  сімейного насильства.

8. Cлово надається Лашкул В.М. про діяльність ЦСССДМ  щодо попередження насильства  в кризових сімях

9.     Продовжує Дубовецька З.І. з дискусійним питанням про секрети  

сімейного щастя  (відповіді дітей з місця)  7 хв.

 

Перегляд фільму «Формула сімейного щастя»  4хв.

10.                       Слово для підведення підсумків конкурсу фотографій надається

           заступнику директора з виховної роботи Н.В. Вільхівській.

11.                       Виголошення резолюції  форуму ученицею 11 класу Дріль Д.

                                          

Резолюція  форуму

1.     Всією шкільною громадою приєднатися до  міжнародної програми «2014 рік  - рік сім’ї».

2.     Адміністрації школи, батьківському комітету, органам шкільного самоврядування  розробити комплексний план  заходів по зміцненню родинних стосунків в сім’ях,зокрема провести шкільне свято «Тато, мама, я – ківшарівська сім’я»

3.     Ввести  в шкільну програму кури з етики сімейних стосунків та попередження насильства в сімї.

4.     Культивування сімейних цінностей та здорового способу життя.

 

Додаток №1. Анкета

1. З кого складається ваша родина?

2. Як ви розумієте слово «насилля»?

3. Які права та обов’язки ви маєте у своїй родині?

4. Як вирішуються конфліктні ситуації між членами родини:

а) сварками    

б) бійками     

в) столом переговорів    

г) примиренням за допомогою третьої сторони

5. Як часто ви буваєте учасником сімейних конфліктів?

                   а) часто      б) не часто       в) не пригадую

6. Чи були ви свідком  домашнього насильства?

                   а) так (якого саме?)    б) ні

7. Чи знаєте ви випадки звернень серед ваших друзів чи знайомих до    компетентних органів влади з приводу домашнього насильства? 

                   а) так    б) ні

8. До якого типу ви віднесли б вашу родину?

                   а)демократичного    б) авторитарного

9. Яку сімю ви взяли б за зразок для будівництв власної  родини:

 а) власну   б) мого друга (подруги)   в) сусідську

            

Додаток №2.  Нормативно-правова база

До чинних законів, що діють у сфері попередження насильства в сім’ї, належать:                                      

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. із змінами і доповненнями.

2. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 р. № 2789-ІІІ зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно протидії насильству в сім’ї» від 25.09.2008 р. № 599-VI.

3. Ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення , що була внесена до КУпАП Законом від 15.05.2003 р. та діє в редакції Закону України від 25.09.2008 р. № 599-VI із змінами, внесеними згідно із Законом від 02.12.2010 р. № 2744-VI.

4. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 р. № 2341-III .

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х із змінами.

6. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III із змінами.

7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV із змінами.

8. Житловий кодекс Української РСР  № 5464-X

9. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 IV із змінами, внесеними згідно з Законами від 24.06.2004 № 1891-IV, від 16.04.2009, від 15.12.2009, від 19.04.2011

10. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» 21.06.2001 № 2558-III в редакції Закону від 15.01.2009

11. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04. 2001 № 2402-III із змінами.

12. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР.

13. Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 05.03.2009 № 1065-VI.

14. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII.

                    

 Підзаконні нормативно-правові акти

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загро-зу» від 26.04.2003 № 616 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ від 17.11.2004 № 1572, від 20.04.2005 № 305, від 19.09.2007 № 1134.

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового положення про центр соціально-психологічної допомоги» від 12.05.2004

№ 608 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 25.12.2004, від 15.11.2006, від 03.06.2009 № 541.

17. Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, МВС України, МОН України, МОЗУкраїни «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» від 16.01.2004 № 5/34/24/11 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 22.01.2004 за № 99/8698).

18. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження заходів щодо виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» та примірного положення про центр медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї» від 23.01.2004 № 38.

 

                                          

 

 

 

 

ІХ Всеукраїнська краєзнавча філософська конференція

 

«Пізнай себе, свій рід, свій нарід», 2014 р.

 

                                          ДУХОВНА КУЛЬТУРА МОГО КРАЮ

«ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ІМ. В.І.КОШЕЛЄВА  – ОБ’ЄДНУВАЧ ЛЮДСЬКИХ ДУШ .»

(автор: Курило В., член гуртка «Юні музеєзнавці», учениця 8-Б класу Купянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №12;     Дубовецька З.І., вчитель історії  вищої категорії, керівник гуртка «Юні музєзн.»)

       Початок сучасної Ківшарівки, яка у 70-і роки ХХ ст.. перетворилася на селище міського типу, тісно  пов’язаний з будівництвом та розвитком філіалу Харківського машинобудівного заводу «Серп і Молот» під назвою «Куп’янський Центроліт» з метою виробництва чавунних відливок для двигунів. На початку 1963 року за 15 км від м. Куп’янська поблизу села Ківшарівка розпочалося будівництво великого заводу, а вже 10 вересня 1966 року – в чавуноливарному цеху ЧЛЦ-1 полився перший куп’янський чавун. З метою здійснення  подальшої спеціалізації філіал Центроліт  8 лютого  реорганізоване в самостійне підприємство  - Куп’янський чавуноливарний завод. В цьому ж році було завершено будівництво першого багатопід’їздного  п’ятиповерхового будинку № 7.

       1970 рік став переломним і вирішальним в житті заводу і селища. 9 липня 1970 року третім директором заводу був призначений заступник директора по капітальному будівництву  ХТЗ Кошелів В.І., ім’ям якого названо Палац культури – осередок культурного розвитку не одного покоління ківшарян. Своєю роботою я намагалася довести роль людини в створенні  такого грандіозного об’єкту, який за відсутності в радянські час духовних храмів  став об’єднувачем людських душ.

       Народився Віктор Іванович 11 листопада 1927 року в селі Старовірівка Куп’янського району Харківської області. Після закінчення технікуму працював спеціалістом середньої ланки на ХТЗ, а після завершення Московського політехнічного інституту пішов на підвищення. Інженер-металург, в свої 42 роки мав великий досвід господарської і керівної діяльності як в ливарному виробництві, так і на будівництві.

        Будівництво такої потужної споруди, якою є Палац культури було передбачено перспективним    планом забудови селища. Технічний проект споруди був розроблений Харківським  державним проектним інститутом, авторським колективом на чолі з головним архітектором М.Гельшманом. З приходом Кошелєва на завод розпочалися геодезичні дослідження для ведення будівництві. За проектом будинок культури розташований в загально-селищному центрі. Будівництво розпочалося в 1971 році і планувалося закінчити в 1972 році, але з ряду причин даний об’єкт став, як тоді говорили, довгобудом, тому що необхідно було розбудовувати сам завод,  житло, дитячі садки, школи, лікарню.Інтенсивне будівництво розпочалося на об’єкті з весни 1981 року. На будівельний майданчик часто виїжджав Кошелєв В.І. і директор «Промбуд-3»  Карнаух В.П. За колективним договором всі працівники заводу зобов’язані були відпрацювати один місяць на об’єкті будівництва.

     За пів року до здачі об’єкта в експлуатацію 1 березня 1981 був призначений перший директор Будинку культури. Ним став директор Новоосинівської музичної студії , учитель музики,  керівник заводського хору «Рябінушка» Ковшар  М.С. На молодого керівника покладалося два основних напрямки роботи: внутрішнє  оздоблення,  монтаж оснащення, формування кадрів культ-просвітних робітників.

       Директор  заводу Кошелев В.І був людиною із художнім смаком. Тому давав завдання оздобити об’єкти в найкращих на той час традиціях: все краще й дороге знайти і встановити. Задача не  з легких і потребувала чималого фінансування.

   Влітку 1981 року завод відвідав міністр машинобудування А.А Іжевський. Поцікавився проблемами відносно будинку культури. Директор промовив: «Хотілось би виконати покращене оздоблення, але не вистачає коштів , хоч би ще тисяч двісті добавили!» Міністр посміхнувся і сказав:  «Такий Палац відбудував, на всю галузь, а просиш так скромно, просив би  мільйон. Добре  кошти отримаєш»

       На виділені 8000 тис. рублів завод придбав граніт для підлоги, мармур для стін, інкерманський камінь  для облицювання зовнішнього фасаду, травертин, паркет, ракушняк. Унікальність цих будівельних матеріалів полягає в тому, що вони натуральними, морозо і тепло стійкими, довговічними, однорідними і міцними. Стіни з нього прекрасно дихають  і володіють звукоізоляцію, екологічно чисті.

        Всього внутрішніх робіт з матеріалом було зроблено на суму 1 млн 500 тис. карбованців – сума велетенська на той час., за що В.І. Кошелєв отримав догану від керівництва, але він знав, що з проблем, а Палац культури стоятиме десятиріччями і не потребуватиме ремонтів, перебудов.  Мудрість цієї  людини полягало в передбаченні призначення цього культурного об’єкту – художно-естетичне, патріотичне, оздоровче виховання; згуртування трудових колективів навколо заводської самодіяльності; турбота про дозвілля дітей та молоді; зміцнення родинних традицій.

   Довгоочікуване, урочисте  відкриття палацу відбулося 26 вересня 1981 року. А потім розпочалася  щоденна робота закладу культури. В перший рік роботи було зараховано 170 працівників, які ділилися на 2 групи: техперсонал і культпрацівники. Два найбільших приміщення будинку культури: кіно-концертний зал з балконом на 1200 осіб і малий кінозал на 40 осіб перше десятиліття працювали без вихідних цілий день. Привозили касові фільми і показували по 2 сеанси вдень. Перед початком кінофільму годину йшов концерт художньої самодіяльності. В колективах, клубах, студіях займалися більше 100 осіб.

Особливою шаною і популярністю користувалося хорове мистецтво: хор працівників медсанчастин;∙ хор вихователів дитячих садків; учительський хор; два жіночі вокальні ансамблі, дитяча хорова студія на 300 чоловік, народний хор «Зоряниця». В заклады працювали: клуби за інтересами, оркестр народних інструментів,естрадно-симфонічний,вокально-інструментальнийансамбль, естрадно-симфонічний оркестр, драмгурток «Рампа»,хореографічні гуртки, обрядові послуги.

Переживши лихі 90-ті роки, заклад культури з численними скороченнями вистояв і продовжує збирати, розвивати, згуртовувати, радувати  і малих і дорослих ківшарян.         Зараз тут працює колектив із 57 осіб, культурно-освітню роботу ведуть спеціалісти 9 студій і гуртків, в яких навчається 300 дітей. Кожного року в ПК проходить близько 100 заходів різних напрямків і жанрів. 2007 року до 80-річчя  з дня народження В.І.Кошелєва  на фасаді будівлі була установлена меморіальна дошка від вдячних потомків

 

 

Ефективні і оригінальні  завдання з правознавства по вихованню компетентностей

                             Мотивація до теми « Демократія»

Мета: мотивувати учнів до роботи через залучення до дискусії про зміст та форми демократичного суспільства, розуміння основних принципів демократії (свобода слова, толерантність тощо).

Для розуміння демократичного суспільства та його завдань не обов'язково заглиблюватися в теорію цього питання, читати політологічні статті. Щоб зрозуміти такі глибокі речі, іноді буває достатньо прочитати оповідання для дітей. Прочитати учням «Оповідання про гусей».

Провести обговорення цього оповідання.

Об'єднати учнів у пари та попросити протягом 2 хв. обговорити та записати в зошити 3-4 ознаки, які. на їх думку, характеризують демократичне суспільство.

Зібрати думки по колу та записати їх на дошці.

        Пояснити, що демократичне суспільство, яке характеризується такими ознаками, потребує   і активних, правосвідомих громадян.

Оповідання про гусей

      Найближчої осені, коли ви побачите гусей, які летять на південь зимувати, вишикувавшись у  чіткий журавлиний ключ, подумайте про те. що відомо качці про них.

       У той час як кожна гуска змахує крилами, це створює додаткову підіймальну силу для тієї гуски, шо летить безпосередньо за нею. Летячи у формі літери V. зграя може пролетіти принаймні на 70 % більше за день, ніж тоді, коли кожен птах летів би сам. Можливо, людям потрібно теж знайти спільний шлях для того, щоб рухатись разом і співпрацювати один із одним так. щоб досягти спільної мети швидше і легше.

Щоразу, коли гуска виходить за межі ключа, вона відчуває. як важко намагатись летіти проти вітру самій, і вона швидко повертається у ключ, щоб летіти із зграєю. Якщо люди матимуть стільки здорового глузду, як гуси, будуть співпрацювати з тими, хто рухається в одному напрямку з ними, їм легше буде долати всі життєві перешкоди. Коли вожак стомлюється, він повертається назад у крило й інша гуска займає його місце попереду ключа.  Виконувати важку роботу для своєї групи вигідно всім. Ті гуси, що летять позаду, кричать. щоб підбадьорити тих,  що попереду, і втримати найкращий темп.

Коли гуска слабне чи поранена, відстає від ключа, дві інші невідступно слідують за нею, щоб допомогти і захистити. Вони залишаються з нею, доки вона не зможе уже летіти сама,

або не помре. Лише після цього вони вирушають далі, або самі, або з іншим ключем, поки не доженуть свою пару.

Запитання для обговорення

1.   Яким    чином    зміст    цього    оповідання    пов'язаний    з    розумінням    демократичного суспільства?

2.  В яких рядках автор наводить ознаки демократичного суспільства, відносин, що панують  ньому?

3.  Як автор говорить про лідера?                                                                             

 

4.         До чого закликає автор оповідання? 

 

 

 

 

 

                                   Навчальна гра «Права дитини в малюнках»

Мета:  використовуючи малюнки дітей, навчити учнів орієнтуватися у правах дитини, розвивати творчі здібності дитини,

Учитель   об'єднує   учнів   у   чотири   групи.   Кожна  з   них   отримує   завдання проілюструвати статті Конвенції:

І-а група — статті 1 — 10;

2-а група — статті 11 —20;                                                                                                               

3-я гру па — статті 21-30;

4-а група — статті 31 -40.

Після завершення роботи кожна група презентує результати своєї роботи.

Запитання для обговорення.

і ,  3 якою метою ми виконували цю роботу?

2.  Що вам сподобалось під час виконання роботи?

Практична робота «Ялюдина»

Мета: ця робота дасть можливість розуміння, що кожна людина неповторна й   і

особлива. У цьому її цінність.

Кожен  учень  отримує  завдання намалювати у  вигляді  сонячних промінчиків портрет власного « Я» (свої людські якості).

Учитель. Підійди до своїх однокласників та однокласниць, порівняй, які якості у

кого з ким збіглися, і напиши поруч з цим промінчиком ім'я цієї людини.

Кожна людина— це цілий Всесвіт, зона унікальна, тому що ніколи і ніде не може повторитися кожний з нас. Пропоную учням підтвердити свою унікальність і створити свій герб.

Умова: в ньому повинна бути інформація про те:

-   що ти любиш;

-   якими трьома словами ти характеризуєш себе;                                                                  

-   хто для тебе є найближчі люди; що ти вмієш робити найкраще;

 

-   твої мрії.

 

 

 

 

                    Тема. Громадянство України

Мета: закласти основи системи правових поглядів і переконань, навчити учнів працювати з текстами нормативно-правових актів, набути навичок колективного обговорення питань, виховувати в учнів активну громадську позицію.

Юридичний практикум «Основи правового статусу людини і громадянина»

1.  До вас за порадою звернулась подруга Наталія. яка вийшла заміж за громадя­нина Польщі і планує виїхати на постійне місце проживання до цієї країни. На­талія не може визначитись — виходити їй з громадянства України чи ні. Якою буде ваша порада і які аргументи, ви застосуєте?              

2.  Двоє молодих чоловіків — громадяни України Олег і Дмитро поїхали на роботу до Москви. Олег улаштувався водієм вантажівки з комерційну фірму, а Дмитро уклав контракт на проходження військової служби. Через три роки обидва повернулися на Україну й виявилося, що зони тепер мають різний статус щодо українського громадянства. Поясніть ситуацію,

3.  У подружжя Роберта й Корнелії, які постійно проживають у Дніпропетровську, але є апатридами, народився син. Громадянином якої держави він є?

4.  Громадянин України, 18-річнийА. Голобородько має бажання виїхати за кор­дон, У видачі закордонного паспорта йому було тимчасово відмовлено. Голобородько, який не обізнаний з державною таємницею, не сплачує і аліменти, не перебуває під слідством, подав позов до суду про порушення щодо нього ст. 33 Конституції України, яка гарантує кожному право вільно залишати територію України. Ви суддя. Які обставини ви врахуєте при розгляді цієї справи?

 

5.  Дівчина — громадянка США — вийшла заміж за громадянина України і зверну­лася до Президента нашої держави з клопотанням надати їй громадянство України, тому7 що бажає бути громадянкою своєї рідної країни і в той же час громадянкою рідної держави свого чоловіка. Яке рішення має прийняти Пре­зидент України?

 

 

 

 

Тема. Права і свободи людини

Мета: ознайомити учнів з поняттями правами людини; формувати шанобливе ставлення до прав людини; аргументувати власну позицію; виховувати в учнів активну громадянську позицію.

Учитель. "Україна — молода демократична держава, що визначила свій шлях до цивілізованої Європи. Найбільш вразливою і незахищеною верствою населення в Україні є діти. Мета всіх практичних завдань на уроці — показати актуальність і необхідність Дитячого кодексу України, виявити обізнаність дітей щодо своїх прав і

шляхів їх захист).

Вікторина «Чи обізнаний ти з Конвенцією ООН про права дитини?»

1.    Як називається міжнародний договір, що встановлює права й обов'язки держав
у певній сфері діяльності?

А   Декларація; Б Конвенція;     В Хартія.

2.           Як називається затвердження міжнародної угоди вищими органами України? А   Ратифікація; Б    узаконення; В    санкціонування.

3.           Коли було прийнято Конвенцію ООН про права дитини? А 1950р.;Б11989р.;В    1977р.

4.           Якого року було в Україні ратифіковано Конвенцію ООН про права дитини?

А 1989 р.; Б 1991р.; В    1995 р.

5.   До якого віку, згідно з Конвенцією, особа вважається дитиною?

А 16 років; Б 18 років; В    14 років.

6.           З якого віку допускається прийом на роботу підлітків? А 12 років; Б 13 років; В    14 років.

7.  З якого віку настає кримінальна відповідальність?

8.  А 14 років; Б 16 років; В    18 років.

 

За результатами вікторини учитель робить висновок стосовно загального рівня поінформованості підлітків щодо прав та відповідальності дітей в Україні.

 

 

 

 

 Тема. Правила в нашому житті

 

Навчальна гра — «Ливарпамен»

Мета: прищеплювати підліткам розуміння необхідності правил і законів,
цінності їх у суспільстві, а також викласти основні ідеї щодо справедливості
і тобто «правила про правила».
                                                                                    

ХІД ГРИ

Учитель об'єднує учнів у дві команди з різною кількістю гравців і просить вишикуватися у дві колони. Потім він дає маркер і або інший предмет) першому гравцеві в кожній команді та пропонує розпочати гру. Певна річ, група буде розгубленою через відсутність вказівок. Через деякий час учитель поступово пояснює окремі правила гри, кажучи, що маркер треба спочатку передати в кі­нець колони, а потім повернути його назад. Виграє команда, яка закінчує передач) предмета першою.

Команди     починають,    але    вчитель    їх    зупиняє,    сказавши,     що    вони недотримуються правил гри. Маркер слід передавати через ліве плече. Гравці починають обурюватися, що їм нічого не казати про це. Після чергового старту гра   зупиняється   знову   і   додається   якесь   нове   правило.   Коли   переможці   і оголошені, більшість учасників обурені перебігом гри.

Запитання для обговорення

1   Що ви відчували, коли виконували цю гру?                                                             

2.            Що було справедливим?

3.            Що було несправедливим?

4.            Ще викликало у вас труднощі?

5.  Яким шляхом їх можливо було подолати?

Запитання дія закріплення вивченої теми

1.  Де потрібні правила?

2.          Для чого потрібні правила в нашому житті?

3.          Що є спільного між правилами і законами?

4.           У чому відмінність правил від законів?

 

 

 

 

Тема.  Правомірна поведінка та правопорушення

Мета; навчити учнів діяти в різних життєвих ситуаціях, приймати правомірні рішення  та  реалізовувати  їх,   формувати   правову  свідомість  та  розуміння відповідальності   за   свою   протиправну   поведінку,   виховувати   здатність  усвідомлювати та відстоювати власну позицію.

Правові задачі «Життєві ситуації»

і. Водій  автомобіля раптово  втратив свідомість під час серцевого нападу, внаслідок чого було вчинено наїзд на пішохода.

2.            Учень викрав магнітофон зі шкільного радіовузла.

3.            Сергій 14 років та Андрій 19 років зустріти на вулиці жінку й вихопили у неї з рук сумку.

4.            На громадянина Іванова вчинили напад кілька грабіжників і завдали йому тілесних пошкоджень.  '

5.            Дівчинка не придбала квиток на електричку й була затримана контролером.

6.            Директор заводу на кошти підприємства побудував власний котедж.

Запитання для практичної роботи                                                                                                        '

і. Встановіть, який вчинок є правопорушенням.

2,   Визначте, до якого виду правопорушень їх можна віднести.

3.   Які ознаки свідчать про те, що це є правопорушення?

Для закріплення вивченого матеріалу учням можна пропонувати бліц-анкету. її важливо провести в анонімному варіанті.

1.  Чи здійснювати ви правопорушення0

2.            Який характер мало це правопорушення?

3.            3 якій галузі права воно було вчинено?

Результати анкети аналізуються, за ними проводиться бесіда.

1.  Що таке правопорушення?

2.            Які існують види правопорушення?

З   Які причини можуть викликати правопорушення?                                                                       

4.   Чи можливо було уникнути  вчинення правопорушення?

 

Ситуаційно-рольова гра

Підліток бачить, що один з гостей у вітальні, дістаючи з кишені хустинку, впустив гроші. Гроші, які лежать на підлозі, не дають йому спокою. А в голову

лізуть різні думки.

Д у м к а-«з м і я». Чого сидиш? Піди і підбери гроші.

Д у м к а- р о з у м н а. Вони не твої, не роби цього!

Д у м к а-«з м і я». Ти ж за ними не в кишеню поліз, аз підлоги піднімеш. Той, хто

загубив, сам винен.

Д у м к а - р о з у м н а. Це не гідно тебе, підніми і віддай гостю його гроші.

Д у м к а-«з м і я». Та він не помітить, що загубив гроші. їх у нього багато.

Д у м к а- р о з у м н а. Не бери чужого, не можна!

Д у м к а-«з м і я». Тобі гроші потрібні? Чого сидиш, ось вони на підлозі лежать, підбери і вони твої.  (Хлопець бере гроші і тікає.)

 Запитання для обговорення


Чи можемо ми назвати вчинок хлопця правопорушенням?

 

 

 

Тренінг «Кишеньковий порадник підлітка»

Мета: ознайомити учнів з роботою і функціями служб, які можуть допомогти їм у захисті прав; навчити учнів розробляти «Кишеньковий порадник підлітка», співпрацювати з представниками відповідних служб.

Під час проведення цього тренінгу обов'язково необхідно запросити шкільного психолога і соціального педагога. Вчитель обговорює з учнями функції кожної місцевої служби, причетної до роботи з підлітками. Окремо на дошці записані служби і організації:

-   служба у справах неповнолітніх;

-   органи опіки і піклування;

-   соціальна служба для молоді;

-   медичні установи;

-   органи освіти;

-   громадські організації;

-   РАГС;

-   Кримінальна міліція у справах неповнолітніх;

-   притулки для неповнолітніх;

-   служби у справах неповнолітніх.

«Мозковий штурм»

З учнями проводиться «Мозковий штурм» за запитаннями:

І..  За допомогою яких служб ви можете отримати підтримку при порушенні ваших прав?

2.  Визначте доступні джерела підтримки прав дитини.

3.  Які знання ви отримали після виконання цього тренінгу?

 

4.  Як ці знання ви зможете використовувати в повсякденному житті?

 

 

 

9 клас. Правознавство. Практичний курс

Тема. Право на працю

 

Мета: 

 

Навчальна.  Навчити  пояснювати  юридичний зміст понять «право на працю» та «підприємницька діяльність»; наводити приклади відносин, що регулюються нормами трудо­вого права.

Розвиваюча. Розвивати вміння складати за зразком резюме для працевлаштування,

моделювати процедуру реєстрації підприємницької діяльності.
 Виховна. Формувати основні жит­тєві компетенції — соціальної, комуні­кативної, інформаційної, продуктивної творчої діяльності.

Обладнання:  друковані завдання: таблиця для заповнення дітям, лист-характеристика робітника, текст рольової гри, таблиця про пошук роботи; нормативні документи, витяг з Пакту, ,  матеріали  ІМРЦ на елекроносіях,  вислови  про працю, підручник «Правознавство» Суткового В.Л..

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ.   Мотивація навчальної діяльності

Третину свого життя людина проводить на роботі. Цікаво знати, що умовно всіх тих, хто пра­цює, поділяють на дві групи: перша, «сині комірці» — це робітники, які займаються фізичною працею, та друга, «білі комірці» - працівники та службовці, люди інтелекту­альної праці. Як стати тим чи іншим, і при цьому досягти успіху в житті та вміти завжди захистити свої інтереси, ми навчимося сьогодні на уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь учнів

     Створення людини – це найбільше диво природи. У кожного її  дива свої типові ознаки і характеристики. А ви спробуйте  визначити, що ж є  обов*язковою  ознакою такого дива, як людина.

Вчитель читає вірш

У ночи – мрак,

У листьев – шум,

У ветра – свист,

У капли – дробность.

А у людей – пытливый ум

И жить упорная способность.

Відповіді дітейна поставлене запитання.

Вчитель   Пояснення цього дива дає наука, яка називається антропологія. Які ж соціальні фактори антропогенезу сприяли становленню людини?

Відповіді дітей ( Суспільний характер життя, мова та мислення, праця).

Вчитель Саме про працю в житті людини  будемо говорити сьогодні на уроці. Праця створила людину і робить її життя цікавим та змістовним.

Вчительзвертає увагу дітей на вислови на дошці:

Прочитайте ці вислови:

«Корисна праця сама по собі - задоволення, а не завдяки вигодам»

«Праця – творець багатства»

«Хто не бажає працювати, той хай не їсть»  (Біблія).

Сьогодні ми спробуємо підтвердити або спростувати ці вислови.

IV.      Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Вчитель оголошує тему уроку.

Після цього уроку ви зможете:

-          пояснювати юридичний зміст права на працю, наводити приклади відносин, що регулюються нормами трудового права;

-          називати основні причини безробіття України, описувати шляхи пошуку ро­боти та     оцінювати їхню ефективність;

-          складати за зразком резюме для праце­влаштування;

-    пояснювати  поняття «право на працю», «підприємницька діяльність», «ринок праці».

-          формувати власну позицію щодо важливості права людини на працю.

 

   V.       Вивчення нового матеріалу

                           План

1 Право на працю.  Регулювання трудових відносин в Україні

2 Ринок праці. Як знайти роботу.

3 Підприємницька діяльність.

 

1.   П р а в о    н а    п р а ц ю   в   з а к о н о  д а в с т в і     У к р а ї н и

 • Розповідь учителя. Ознайомлення з трудовим законодавством.

Право на працю є одним з найважливіших прав людини, бо ж кожному в житті доведеться працювати.

 • Робота з документом

Опрацювати тексти даних документів та визначити, що ж включає в себе це право.

 

Ст.6  Міжнародного  пакту  про  економічні, соціальні та культурні права, 1966 р. 

    «…право на працю включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає… і здійснює належні кроки до забезпечення цього права»

Ст.43 Конституції України 

    «кожен має право на працю, що  включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується».

Ст.2 Кодексу  законів про працю України

      Право громадян України на працю, тобто на отримання роботи з оплатою не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять та роботи, забезпечується державою.

 

-          Обговорення питання:

-          То що ж таке право на працю? (Відповіді дітей)

-                    Робота в зошитах

Право на працю - це можливість заробляти собі на життя вільно обраною працею.

 

-          Розповідь учителя

Право на працю регулюється багатьма законодавчими документами. Це, зокрема, такі:

     (вчитель вивішує на дошці основні правові джерела трудового права)

Конституція України (ст. 43. 44, 45);

      Кодекс законів про працю

Закон України «Про колективні дого­вори і угоди»

Закон України«Про відпустки»

Закон України «Про зайнятість населення»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про оплату праці»

Закон України «Про професійні спілки»

    Проте основним нормативним актом  з трудового права є Кзпп України. Він регулює трудові відносини працівників всіх підприємств і організацій, які використовують найману працю, незалежно від форм власності та організаційної форми.   Норми трудового права регулюють не технологічний процес праці, а суспільні відносини, що при цьому виникають. Таким чином, індивідуальна трудова діяльність не є предметом трудового права.

Перевіримо, як ви це зрозуміли.

 

Робота з підручником: перевір себе, стор. 148

-          Чи є ці приклади предметом трудового права? (Завдання 1 – 3)

Моделювання ситуації

- Змоделюйте ситуацію з вашого життя чи своїх знайомих з галузі трудового права..

 

2.  Р и н о к   п р а ц і.    Я к   з н а й т и    р о б о т у

Розповідь учителя.   Люди шукали роботу і робітників завжди. Згадаймо невільничий ринок у Кафі за татарських часів, потім ринок в Каховці за часів капіталізму. Сьогодні ж в Україні існує віртуальний ринок праці. Кожного дня хтось шукає роботу, а хтось – її пропонує. Ринок праці складають робітники та роботодавці. То  що ж таке ринок праці?

Опрацювання  схеми  на с. 149 «Ринок праці»

Робота в зошитах

       Ринок праці – це ринок попиту та пропозиції робочої сили.

     Вчитель   Безробітною людина може стати за різних причин. Це і розірвання трудового договору роботодавцем з його ініціативи, і зміна профілю виробництва, і криза та інше. Але людина знову шукатиме роботу. Спробуємо допомогти безробітному.

 Заповнення опорної схеми  «Як і де знайти  роботу»

 

Як і де знайти роботу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вибіркова перевірка заповненої учнями схеми та демонстрація  на ТЗН заповненої схеми.

Вчитель. Але навіть якщо людина знайшла роботу, то треба пройти ще відбірковий тур. Роботодавці використовують різні засоби відбору працівників на роботу: бажаючим працевлаштуватися пропонують скласти про себе резюме, подати рекомен­даційний лист, пройти співбесіду. Зараз ми познайомимося з особливостями  складання резюме.

Робота з підручником: Складання резюме

Робота в групах

Завдання І групи  

Закінчіть речення, користуючись текстом підручника.

Резюме — це_______________ .

У резюме має бути зазначено _______________            .

Завдання І І групи  

Складіть резюме про себе за умови, що вам доведеться працювати влітку після 9 класу.

Перевірка завдань

Практичне завдання

Вчитель. Резюме роботодавець прочитає. Але воно сприяє заочному знайомству, а от  співбесіда — більш детальне особисте знайомство. Співбесіда — це завж­ди діалог, який повинен виявити вашу ком­петентність. Тому її пройти буде важче.

   Уявіть, що вам необхідно найняти на ро­боту робітників. Виберіть із запропоно­ваних варіантів ті якості, які б ви хотіти  у них бачити :

 • не звертають увагу на свої здібності;
 • занадто квапляться, не турбуються про якість;
 • пишаються своєю роботою;
 • допомагають своїм напарникам добре виконати роботу;
 • кидають розпочату справу, якщо в них виникли якісь проблеми;
 • схильні до брехні, хитрують;
 • допитливі, наполегливі;
 • ввічливі, витривалі;
 • знають трудове законодавство.

 

(2 учні на аркуші паперу приколюють лис­точки з перерахованими рисами характе­ру, які вони відібрали.)

Вчитель зачитує відібрані риси і запитує дітей про те, чи  є у них  хоча б деякі з названих рис вже сьогодні?

Отож, ви зрозуміли, що працевлаштування - важка справа. Послухаємо, як вирішується ця проблема в Ізюмському районі.

Інформація учня  Вирішення проблеми безробіття в Ізюмському районі в 2010 р.

 

3.   П р а в о   т а   п і д п р и є м н и ц ь к а    д і я л ь н і с т ь

Рольова гра «Підприємницька діяльність неповнолітніх»

Учасники дійства:

Хлопець,  якому   щойно   виповнилося 16 років та  юрист.

 

Хлопець

Із самого дитинства

Потрібно гроші зароблять,

Щоб не сидіть на шиї у батьків

І їм у тім не заважать.

І ось я вирішив сьогодні

Почати жити самостійно.

А саме - власну справу заснувати.

Хоча я знаю, що потрібно

 Чимало витримки і знань.

Але батьки мені твердять: «Нізащо, ніколи, хіба що ми помремо». Запитаю в юриста, що мені робити.

Юрист. Чим я можу вам допомогти?

Хлопець

Шановна, пані правознавець,

скажіть, будь ласка, ви, мені,

чи можу я, неповнолітній

відкрити власну справу сам.

Юрист. Ви говорите про підпри­ємницьку діяльність?

Хлопець  Саме так.

Юрист. Відповідно до ст. 42 Госпо­дарського кодексу України, «підпри­ємництво—  це  самостійна,  ініціа­тивна, систематична, на власний ри­зик    господарська   діяльність,  що  здійснюється суб'єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних  результатів та одержання прибутку.

Стаття 50 п. І Цивільного кодексу України визна­чає, що право на здійснення підпри­ємницької діяльності, яку не забо­ронено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. А скільки вам років?

 Хлопець Шістнадцять.

Юрист. Стаття 35 п. З ЦКУ визна­чає, що повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і ба­жає займатися підприємницькою діяльністю за наявності письмової згоди на це батьків

Хлопець Все добре, але хто буде нести відповідальність, якщо моя справа прогорить?

Юрист Стаття 1179 ЦКУ вказує, що неповнолітні особи, їх батьки або піклувальники несуть субсидіарну відповідальність.

Хлопець До речі, моя справа є досить прибутковою. Ось погляньте. (Ви­ймає перелік запропонованих послуг та прейскурант цін до них.)

Підказка на уроці — 2 грн.

Списування на уроці — 5 грн.

Виконання контрольної робо­ти — 10грн.

Підготовка      до      семінару —15 грн.

Перездача   з   правознавства —25 грн.

Хлопець Розповім усе батькам  і вони зі мною погодяться. Але де я можу зареєструватися?

Юрист. Ви можете пройти держав­ну реєстрацію у місцевих органах виконавчої влади згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб під­приємців» .

Робота з підручником

Ознайомтесь з переліком документів, які повинна надати фізична особа, що має намір здійснювати підприємницьку діяльність до органу державної реє­страції.

Відповіді дітей

       реєстраційну картку за зразком, яка є одночасно заявою про державну реє­страцію суб'єкта підприємницької ді­яльності;

       дві фотокартки;

       довідку (чи її копію) про включення до Державного реєстру фізичних і осіб — платників податків та інших обов'язко­вих платежів;

       документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію (реєстра­ційний збір становить 1,5 неоподатко­ваних мінімумів доходів громадян, а за прискорену, протягом одного дня — 4,5);

-    пред'являє   документ,    що    посвідчує особу.

 

Інформація вчителя

      Підприємці мають право без обмежень са­мостійно здійснювати будь-яку підпри­ємницьку діяльність, яку не заборонено законом. Разом з тим, для певних видів підприємницької діяльності потрібно отри­мати    спеціальні    дозволи    від   держави(ліцензії). Ліцензії потрібні, наприклад, для використання природних ресурсів, виготов­лення ліків, виготовлення та продаж алко­гольних і тютюнових виробів, медичної та юридичної практики тощо. Окремі види підприємницької діяльності мають право здійснювати лише державні підприємства (виготовлення та продаж нарізної зброї, ви­бухівки, наркотичних речовин).

Закон забороняє займатися підприємниць­кою діяльністю:

·         народним депутатам;

·         Президенту України;

·         державним службовцям; службовцям органів місцевого самовря­дування;      військовослужбовцям;

·         працівникам прокуратури, суду, держав­ної безпеки, внутрішніх справ, держав­ного арбітражу, державного нотаріату та іншим.

 

  Розв’язання проблемної ситуації

 Сформулюйте свою точку зору  щодо обмежень займатися підприємницькою діяльністю вказаним категоріям осіб.

Отже, підведемо підсумки щодо підприємницької діяль­ності в Україні.

Метод  «Коло понять, ідей»   Продовжіть речення:

 

А     Підприємницька діяльність — це________________________________

Підприємницька діяльність — це самостійна, систематична, на власний ризик господар­ська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних ре­зультатів та одержання прибутку.

Б  Підприємницька діяльність неповнолітніх дозволяється …_______________________

 

В Обмеження для занять підприємницькою діяльністю існують для…______________

 

VI.      Рефлексія

      1 Методом «Чистої дошки»  повторити поняття, записані на дошці.

      2  Чого ж не вистачає сьогодні  всім громадянам і про що повинна потурбуватися держава, щоб право на працю міг реалізувати кожен житель нашої держави?

      3  Операція «Рюкзак»: Що б ви взяли з уроку собі в життя?

Хочу побажати, щоб робота, яку ви оберете в майбутньому  була і задоволенням, і приносила достаток.

VII.     Підбиття підсумків уроку

Які ваші особисті досягнення?

Оцінювання навчальної діяльності учнів на уроці.

IX. Домашнє завдання

1.Опрацювати § 21 підручника.

На вибір:

1. Скласти перелік питань, які б ви хотіли поставити роботодавцю.

 

2 Підготувати матеріал  з розповіді членів родини про оплату понадурочного часу та роботи в святкові дні.

 

                          Узагальнення до теми « Трудове право України»

1 . З якого віку допускається прийняття на роботу?

2. Що слід розуміти під трудовим договором?

3. На який строк може укладатися трудовий договір?

4. Що слід розуміти під контрактом?

5. Які документи зобов’язаний подати працівник при прийнятті на роботу?

6. Що таке сезонні та тимчасові роботи ?

7.  Як законодавство вирішує питання про випробування при прийнятті на роботу?

8.  Як законодавство вирішує питання роботи за сумісництвом?

9.  Які обов’язки покладаються на власника щодо належного забезпечення робочого місця працівника?

10.  Що таке робочий час і його види?

11. Що вважається нічним робочим часом?Які види відпусток передбачені законодавством України ?

12. Який порядок надання щорічної відпустки?

13. Як види стягнень передбачені за порушення трудової дисципліни?

14. Який порядок застосування дисциплінарних стягнень?

15. Які підстави для припинення трудового договору?

16. Які підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника?

17. Які підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника?

 

 

 

Тема    Як громадяни беруть участь в житті демократичної держави    (9 клас)

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 • пояснювати поняття «демократія» та «самоврядування» і розповідати про форми участі громадян у житті демокра­тичної держави;
 • моделювати   демократичні   процедури прийняття колективних рішень;
 • наводити приклади дитячих і громад­ських.організацій в Україні і розповіда­ти про їх діяльність;
 • висловлювати власну позицію щодо громадянської активності особи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: Конституція України; Право­знавство (практичний курс): Підр. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Сутковий В. Л., Філіпенко Т. М. - К.: Генеза, 2009. - С. 46-58; роздавальний матеріал, схема для заповнювання на дошці «Форми демократії», опорна схема «Політико-правова форма України».

Основні поняття: «демократія», «самовряду­вання», «вибори», «референдум», «громадська організація».

                                                                                         ХІД УРОКУ

І Організаційний момент уроку

II Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Пропоную вам висловити влас­не тлумачення думки

       Демократія пропонує правити кожному з нас

Метод «Мікрофон»

Учні висловлюють свої думки щодо  цитати.

Метод «Мозковий штурм»

Учитель пропонує відкрити підручники на С. 77 та поміркувати над наведеним проб­лемним питанням (вислів Солона), закінчити думку та пояс­нити таке тлумачення демократії.

Учні висловлюють свої думки.

У ч и т є л ь. Як бачимо, існують різні визна­чення демократії, але нам належить запро­понувати власне визначення.

ІІІ Актуалізація опорних знань учнів

Учитель. Яку тему ми обговорювали на попередньому уроці? (Відповіді учнів.)

Давайте заслухаємо розповіді про те, як впливає освіта на кар'єру і добробут.

Учитель. Прошу старосту класу презенту­вати матеріал про права та обов'язки учнів і бать­ків вашого класу  навчальному процесі.

Вчитель

•   Як працює  ваше учнівське само­врядування? У чому полягає його зна­чення? Які у вас виникали труднощі?

IV. Повідомлення теми, мети і плану уроку

Учитель. Сьогоднішній урок ми присвя­тимо питанню про те, як громадяни беруть участь у житті демократичної держави. Да­вайте ознайомимося із нашими очікування­ми, прошу індивідуально проаналізувати їх, прочитавши текст на С. 77 підручника.

А тепер озвучте, як вони записані на дошці?

У минулому різні народи для ухвалення рішень використовували чима­ло способів голосування. Так, у Стародавніх Греції та Римі громадяни підні­мали руки або кидали у величезний глек чорні й білі боби. У Великому Нов­городі голосували вигуками. На Запорозькій Січі козаки кидали шапки на купи — «за» і «проти».

Наша держава Україна за формою правління ви­значена в Конституції (ст. 5) як республіка, за фор­мою політичного режиму — демократична (ст. 1). Єдиним джерелом влади в ній є народ. Народ прого­лошений носієм суверенітету. Зв'язок цих політико-правових форм держави «Україна» графічно можна зобразити так:


        

 

                                                                           Народний суверенітет

                                                                                               

 

 

Уявімо, що перед нами модель політичного фундаменту держави «Україна».

Розгляньте модель і поміркуйте:

>         Чи випадково трикутник рівносторонній?

>         Що спільного між «республікою», «демократією» і «народним су­веренітетом»?

V.   Сприйняття та осмислення нових знань

Опрацювання поняття «демократія» та сутності самоврядування

Учитель пропонує два  варіанти завдань:

 • 1 - варіант. Опрацювати  поняття  «де­мократія» (С. 77-78).

·         2-й варіант. Опрацювати форми народ­ного волевиявлення (С. 79);

Заповнення клітинок схеми на дошці «Форми демократії».

 

Робота над документом

Опрацювати III Розділ Конституції Украї­ни, дати відповіді на запитання та заповни­ти порівняльну таблицю «Вибори та рефе­рендум як форми прямого народовладдя» (С. 79 підручника), порівнюючи по параметрах: хто, як, коли?

Учні виконують завдання. Виконавши, зачитують порівняння, коменту­ють.

                                                                                        Інформаційна розминка

Референдум  — популярний шлях здійснення народовладдя в демократичному суспільстві. У деяких краї­нах, наприклад у Швейцарії, відбувається кілька референдумів на рік. В Україні найвагоміший референдум відбувся 1 грудня 1991 року, який підтве­рдив Акт проголошення незалежності України від 24 серпня цього ж року.

 

Текстова загадка про референдум

Ø  Всеукраїнський референдум:

o   А) призначається...

o   Б)проголошується ...

Ø  Референдум не допускається з питань ...,...,... .

Ø  Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни ..., які досягли на день їх проведення....

Ø  Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом ....

 

Симуляційна гра «Референдум у класі»

>     Учні складають список питань, важливих у житті класу, які залиша­ються нерозв'язаними.

>     Більшістю піднятих рук визначається питання, винесене на референ­дум.

>     Одна з груп чітко формулює питання для однозначної відповіді «так» або «ні» (наприклад: «Чи вважаєте ви, що шкільна форма має бути обов'язковою?»); інші групи:

 

1)    складає списки «виборців»;

2)готує бюлетені;

3)    готує скриньку і кабіну для голосування;

4)видає бюлетені, підраховує голоси, складає протоколи і повід­омляє про результати голосування;

5)повідомляє про день, місце і час проведення референдуму;

6)готує листівки й плакати.

ØПроводиться референдум з обраного питання. Повідомляються резуль­тати голосування

Як бачимо, ви оволоділи навичками самоврядування державою. То що ж це таке? Інформація вчителя про самоврядування та громадські організації.

 

VI. Узагальнення та  систематизація знань

Гра «Еврика»

Учитель. Прошу отримати картки із ха­рактеристикою понять сьогоднішньої теми, які ми опрацьовували. {Учитель роздає кож­ному учневі по дві  картки із характеристи­кою понять). Прошу на звороті карток на­писати своє ім'я та прізвище та прикріпити зворотною стороною на класній дошці на­впроти назв термінів, яким відповідають на­дані вам визначення.

Учні почергово виходять і прикріплюють карточки. Після цього один учень зачитує прізвище, ім'я із карточки та її зміст, а інші визначають, чи є «Еврика». Карточки із пра­вильними відповідями залишаються на дошці, а решту знімають. За підсумками гри відбувається обговорення.

Учитель. Повернімося до наших очіку­вань. Яке із них найбільше реалізувалося і чому? {Діалог).

VII. Домашнє завдання

1.  Вдосконалити знання з теми уроку, опрацювавши зміст § 12.

 

2.            Написати твір-роздум «Чи має сучасна Україна конституційні підстави для роз­будови демократичного суспільства» (використовуючи ст. З, 5, 8, 11, 15, 21, 24, 71 Конституції України).

 

 

Презентація до уроку "Як громадяни приймають участь в управлінні державою"

Download
Урок 12 Как граждане принимают участие в
Microsoft Power Point Presentation 2.3 MB

Презентація до уроку "Світ юридичних професій"

Download
Прокурор.pptx
Microsoft Power Point Presentation 517.7 KB